اطلاعیه ها
1399/12/05

اطلاعیه شماره 302-اعلام درخواست ارز (روپیه و دینار TBI عراق)پیرو جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن و جناب آقای دکتر عامری،معاون محترم برنامه ریزی اداره کل و  جناب آقای مهندس چمن تاج مدیر محترم امور اجرایی اداره کل روز دوشنبه مورخ 4 اسفندماه، مقرر گردید تولیدکنندگان محترم در صورت علاقه مندی به استفاده از ارز روپیه و دینار TBI عراق، موارد را به صورت مکتوب و با ذکر جزئیات به دبیرخانه انجمن اعلام نموده تا پس از جمع بندی به اداره کل اعلام گردد.
مقتضی است تولیدکنندگان محترم نسبت به ارسال درخواست مکتوب خود تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 9 اسفندماه به دبیرخانه انجمن اقدام نمایند