اطلاعیه ها
1400/04/19

اطلاعیه شماره 332-استعلام میزان تعدیل نیروی واحدهای تولیدی ناشی از مطالبات معوق و نبود نقدینگی در شرکت ها
پیرو انتشار بیانیه این انجمن در خصوص مطالبات و معوقات تولیدکنندگان و در راستای انعکاس مشکلات ناشی از این موضوع، مقتضی است تولیدکنندگان محترم نسبت به ارائه لیست تعدیل نیرو در سال های اخیر که به علت نبود نقدینگی ناشی از مطالبات معوق رخ داده است تا پایان روز چهارشنبه مورخ 23 تیرماه به دبیرخانه انجمن اقدام نمایند.