اخبار عمومی
1400/04/12

استعلام قوانین مخل كسب و كاراحتراماً پیرو استعلام ارگان ها و سازمان های مرتبط با صنعت برای تحقق پشتیبانی از تولید و رفع موانع تولید، مستدعی است، اعضاء محترم نسبت به اعلام  مشکلات و پیشنهادات در خصوص حذف، اصلاح و تنقیح قوانین و تصویب نامه های مزاحم و مخل تولید به منظور تحقق شعار سال، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 16 تیر، به دبیرخانه انجمن اقدام نمایند.

مقتضی است كلیه تولید كنندگان محترم و به ویژه روسا و دبیران كارگروه ها، موارد را همراه با ارائه مستندات مربوطه(تصویر قوانین، دلائل و مستندات نیاز به بازنگری قانون و ...) به صورت مكتوب اعلام نمایند.