اطلاعیه ها
1400/02/12

اطلاعیه شماره 314-اصلاح قیمت ٢٥ درصدی اقلام مشمول قیمت گذاریاحتراماً به استحضار تولیدكنندگان محترم می رساند پیرو مذاكرات و جلسات كمیسیون قیمت گذاری و با توجه به نوسانات مؤلفه های مؤثر بر قیمت در سال جدید، قیمت كلیه اقلام تولیدی مشمول قیمت گذاری ٢٥٪؜، افزایش یافت.