1403/03/29

گزارش میزان اعمال محدودید انرژی و خسارات وارده به صنعت عطف به درخواست  اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت صنعت در خصوص گزارش میزان اعمال محدودیت انرژی و خسارات وارده به صنعت؛مقتضی است مطابق جدول پیوست اطلاعات درخواستی را تکمیل و در اسرع وقت به به دبیرخانه انجمن ارسال فرمایید.

دانلود فایل پیوست

DOWNLOAD