1402/10/20

اطلاعیه شماره 349-استعلام تولید داخل.بدینوسیله نظر به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواهشمند است در خصوص امکان تولید داخل "تجهیزات مندرج در فایل های پیوست با مشخصات فنی درج شده در آن"، موارد با مشخصات فنی تا ساعت 17روز شنبه مورخ 23 دی ماه به دبیرخانه انجمن اعلام گردد

پیوست شماره 1

پیوست شماره 2

پیوست شماره 3