1401/09/13

اطلاعیه شماره ۴۲۳ ارسال پیشنهادات تعرفه ای سال ۱۴۰۲ جهت طرح در کمیسیون ماده یکحسب استعلام وزارت صمت و نظر به بررسی تغییرات آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و جداول ضمیمه آن قبل از پایان سال برای اجرا در سال بعد، مقتضی است نسبت به ارسال پیشنهادات اصلاحی تعرفه ها (اعم از افزایش یا کاهش حقوق ورودی، اصلاح شرح تعرفه، اصلاح مندرجات یادداشت ذیل فصل و ...)با در نظر گرفتن معیارهایی مانند: تعداد تولیدکنندگان کالا، ظرفیت تولید، کیفیت تولید، نیاز کشور و ...در قالب تکمیل فرم پیوست(فرم کمیسیون ماده یک) و جدول پیوست به صورت تایپ شده و خوانا و ارسال آن تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۵ آذرماه به دبیرخانه انجمن اقدام نمائید.

همچنین خواهشمند است رؤسا و دبیران محترم کارگروه ها، تا حد امکان پیشنهادات را به صورت کارگروهی جمع آوری و ارائه نمایند.
موارد پس از بازنگری و جمع بندی در دبیرخانه، به وزارت صنعت ارائه خواهد شد.

 

پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3