1401/08/30

سرمایه گذاری در پروژه های نیازمند منابع مالی خارجی (فاینانس)



به اطلاع کلیه اعضا محترم عضو میرساند، نامه وارده از اداره کل وزارت صمت در خصوص سرمایه گذاری در پروژه های نیازمند منابع مالی خارجی (فاینانس) به پیوست حضورتان ارسال می گردد.

پیوست 1

پیوست 2