1401/07/10

فراخوان طرح های الویت دار فناوری های پیشران دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صنعت ، معدن و تجارتبه اطلاع کلیه اعضا محترم انجمن می رساند، به پیوست فراخوان طرح های الویت دار فناوری های پیشران دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال میگردد. 

پیوست