1401/07/09

اطلاع رسانی درخصوص آیین نامه اجرایی بند الف ماده 17 قانون جهش تولید دانش بنیانبه اطلاع کلیه اعضا محترم می رساند، به پیوست آیین نامه اجرایی بند الف ماده 17 قانوا جهش تولید دانش بنیان، جهت اطلاع رسانی ارسال می گردد.

پیوست 1

پیوست 2