1401/07/04

فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای وارداتبه اطلاع کلیه اعضای محترم میرساند، به پیوست فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات با اعمال آخرین تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1401 جهت استحضار و بهره برداری اطلاع رسانی می گردد.

 

پیوست 1

پیوست 2