1401/06/30

آیین نامه قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعاتبه اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند، به پیوست نامه دریافتی از دفتر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، در خصوص آیین نامه قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد.
 

پیوست