1401/06/30

راهنمای تسهیلات و حمایتهای وزارت صمت برای سرمایه گذاران حوزه صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهیبه اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند، به پیوست راهنمای تسهیلات و حمایتهای وزارت صمت برای سرمایه گذاران حوزه صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ارسال می گردد

 

پیوست