1400/10/05

اطلاعیه 369-به روز رسانی اطلاعات شرکت های دانش بنیانقابل توجه اعضاء محترم
شرکت های دانش بنیان

احتراماً به استحضار می رساند دبیرخانه انجمن در نظر دارد، اطلاعات شرکت های دانش بنیان در بانک اطلاعاتی جامع انجمن را بروزرسانی نماید، لذا مقتضی است نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست به دبیرانه انجمن، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 6 دی ماه اقدام نمائید.