1400/09/16

اطلاعیه شماره 363-فراخوان کاندیداتوری در انتخابات دوازدهمین دوره هیئت مدیره و بازرسینفراخوان کاندیداتوری در انتخابات دوازدهمین دوره هیئت مدیره و بازرسین
بدینوسیله از عموم علاقه مندان به کاندیداتوری در انتخابات هیئت مدیره (دوره دوازدهم) و بازرسین، که در تاریخ 1400/10/26 برگزار می گردد، دعوت می شود، فرم پیوست را تکمیل و به همراه ضمائم حداکثر تا تاریخ 1400/10/04 به دبیرخانه انجمن تحویل نمایند 
ضمناً شرایط کاندیداهای عضویت هیئت مدیره طبق ماده 32 اساسنامه به شرح ذیل می باشد:
ماده 32- شرایط كاندیداهای عضویت در هیئت مدیره و بازرسان:
تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
متدین به یكی از ادیان رسمی كشور؛
عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی؛
نداشتن هرگونه سوء پیشینه كیفری؛
داشتن حسن شهرت؛
عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
حداقل 30 سال تمام سن؛
حداقل تحصیلات لیسانس با 5 سال تجربه کاری مرتبط با تولید و یا دیپلم با حداقل 15 سال تجربه کاری مرتبط با تولید؛
حداقل دو سال سابقه عضویت دائم انجمن منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت؛
عدم عضویت ( اصلی یا علی البدل ) خود یا احدی از هیئت مدیره یا مدیرعاملِ شرکتِ متبوع در هیئت مدیره و یا در سمت بازرس (اصلی یا علی البدل) در سایر انجمن ها و تشکّل هایی که موضوع فعالیت آن ها در رقابت و یا تضاد با موضوع فعالیت این انجمن باشد(به تشخیص و پیشنهاد کارگروه های تخصصی و تأیید هیئت مدیره)، در زمان کاندیداتوری و پس از آن؛
مدیرعامل (عضو هیئت مدیره و یا سهامدار باشد) و یا عضو رسمی هیئت مدیره و یا مالک (در مورد اعضاء حقیقی) و در مورد شرکت های دولتی سرپرست یا مدیر واحد مرتبط، با معرفی نامه کتبی از هیئت مدیره شرکت مادر و عضو انجمن باشند؛

فرم ثبت نام