اطلاعیه ها
1400/09/16

اطلاعیه شماره 362- دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) انتخابات هیات مدیره (دوره دوازدهم) و بازرسیندر اجرای ماده 11 اساسنامه، بدینوسیله از اعضا محترم انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی دعوت بعمل می آورد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) انتخابات هیات مدیره (دوره دوازدهم) و بازرسین که در روز یکشنبه 26 دی ماه سال جاری رأس ساعت 15 در سالن کنفرانس شماره 1 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی واقع در بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزارخواهد شد، حضور بهم رسانند.


دستور جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول) انتخابات هیات مدیره، ساعت 15:00

  • استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره؛
  • استماع گزارش مالی خزانه دار؛
  • استماع گزارش بازرس؛
  • انتخابات هیئت مدیره؛
  • انتخابات بازرس اصلی و علی البدل؛
  • اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

با این توضیح که:

  • طبق تبصره های 6-11 و 7-11 اساسنامه، هریک از اعضاء مجمع می توانند فقط وکالت (کتبی) حداکثر دو عضو دیگر دارنده حق رأی را بر عهده داشته باشد.
  • فقط یک نفر از هر شرکت عضو (با معرفی نامه کتبی)، مجاز به حضور در جلسه می باشد. 
  • موارد کنترل خواهد شد و از ورود افراد غیر عضو، ممانعت به عمل خواهد آمد.

خواهشمند است با توجه به حضور نماینده محترم وزارت کار در مجمع و لزوم به حد نصاب رسیدن تعداد اعضاء برای شروع کار مجمع، رأس ساعت مقرر حضور بهم رسانید.