1401/10/26 | اطلاعیه شماره 430 - دوره آموزشی تخصصی ممیزی داخلی مطابق با ISO19011
1401/10/11 | اطلاعیه شماره ۴۲۹ - دوره آموزشی تخصصی سرممیزی ISO۱۳۴۸۵:۲۰۱۶ تحت اعتبار Exemplar Global
1401/09/28 | اطلاعیه شماره 428 - دوره آموزشی تخصصی مدیریت ریسک محصولات پزشکی و دندانپزشکی مبتنی بر استاندارد ISO14971
1401/09/16 | اطلاعیه شماره ۴۲۶ - دوره آموزشی تخصصی استاندارد نرم افزار در تجهیزات پزشکی بر اساس الزامات EN۶۲۳۰۴
1401/09/16 | اطلاعیه شماره ۴۲۵ - دوره آموزشی تخصصی ارزیابی بالینی مطابق با الزامات اداره کل تجهیزات پزشکیClinical evaluation acording to the ۲۰۱۷/۷۴۵ regulation (MDR)
1401/09/16 | اطلاعیه شماره ۴۲۴ - دوره آموزشی تخصصی پست مارکت بر اساس الزامات MDR
1401/09/16 | اطلاعیه شماره ۴۲۲ - دوره آموزشی تخصصی ممیزی داخلی مطابق با ISO۱۹۰۱۱
1401/08/28 | اطلاعیه شماره ۴۲۱ - دوره آموزشی تخصصی پیاده سازی استاندارد ISO۶۲۳۶۶-۱(Usability Engineering Of Medical Device)
1399/10/09 | راهنمای نصب برنامه ها
1399/10/09 | راهنمای ورود به کلاس
1399/10/09 | دوره های آموزشی
1399/10/09 | برنامه های مورد نیاز