1. نامه درخواست عضویت؛
2. تکمیل فرم پروفایل اطلاعاتی (فرم پیوست در صفحه فرم آنلاین عضویت)؛
3. تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور با آخرین تغییرات؛
4. تصویر کارت ملی و یا شناسنامه مدیرعامل؛
5. یک نسخه از اساسنامه شرکت؛
6. تصاویر کپی برابر اصل پروانه های تأسیس و بهره برداری از وزارت صنایع(آخرین تمدید)؛
7. تصاویر پروانه های ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اخرین تمدید)؛
8. تصویر کارت عضویت در اتاق بازرگانی؛
9. تصویر پروانه های کاربرد علامت استاندارد در صورت وجود (آخرین تمدید)؛
10. کاتالوگ و CD تصویر محصولات؛
11. استاندارهای اخذ شده مانندGMP CE,، ISO13485و ...........؛