اطلاعیه ها
1400/01/16

اطلاعیه شماره 307-معرفی اولویت های فناوری سلامت برای تولید
قابل توجه تولیدکنندگان محترم
نظر به درخواست بخش پرتو پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و در راستای ایجاد ارتباط مؤثر فیمابین صنعت و دانشگاه، بدینوسیله لیست اسامی کالاهای با اولویت فناوری سلامت جهت استحضار حضورتان تقدیم می گردد.
علاقه مندان می توانند در صورت تمایل به تولید هریک از این اقلام و همکاری با دانشگاه فوق الذکر و نیز برخورداری از حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، مراتب را به صورت مکتوب تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 23 فروردین ماه به دبیرخانه انجمن اعلام نمایند