اطلاعیه ها
1399/12/16

اطلاعیه شماره 304-درخواست همکاری رؤسا و دبیران کارگروه ها در محاسبه ضریب تبدیل مواد اولیه به کالای نهاییپیرو جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن و جناب آقای دکتر عامری،معاون محترم برنامه ریزی اداره کل و  جناب آقای مهندس چمن تاج مدیر محترم امور اجرایی اداره کل روز دوشنبه مورخ 4 اسفندماه و درخواست همکاری از انجمن برای "استخراج ضریب تبدیل مواد اولیه به کالای نهایی در خصوص کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی" با هدف اختصاص بهینه ارز، مقتضی است رؤسا و دبیران محترم کارگروه های تخصصی در خصوص موضوع فوق الذكر پیشنهادات اجرایی و کاربردی خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 23 اسفندماه ارسال نمایند.