عنوان محصول
دستگاه ظهور و ثبوت رادیولوژی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
تصویربرداری و تجهیزات جانبی

لیست شرکت های ارائه دهنده محصول

ردیف عنوان شرکت
1 ایکس ری ایران
2 تری مد