عنوان محصول
ظروف کاغذی یکبار مصرف بیمارستانی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
بستری
مصرفی عمومی

لیست شرکت های ارائه دهنده محصول

ردیف عنوان شرکت
1 مهندسی پزشکی توسن تجهیز