عنوان محصول
میکروموتور (با کنترل)
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
دندانپزشکی
تجهیزات
تجهیزات لابراتواری دندانپزشکی

لیست شرکت های ارائه دهنده محصول

ردیف عنوان شرکت
1 کوشا فن پارس
2 ایمن ایجاز