عنوان محصول
صافی دیالیز
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
ارولوژی و نفرولوژی

لیست شرکت های ارائه دهنده محصول

ردیف عنوان شرکت
1 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1)
2 مدی تک سیس