عنوان محصول
تخت زایمان
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
هتلینگ و تجهیزات جانبی

لیست شرکت های ارائه دهنده محصول

ردیف عنوان شرکت
1 پارمدیک
2 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان
3 رازان پرداز تهران
4 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا