عنوان محصول
لانگ گاز
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
باندها و آتل های ارتوپدی

لیست شرکت های ارائه دهنده محصول

ردیف عنوان شرکت
1 ابزار شفا میبد
2 بافته
3 باند و گاز آریان رازی
4 پانسمان بهگاز کرمان
5 تجهیزات پزشکی مرهم رازی
6 ثمین طب باربد
7 حریر نوین سپاهان
8 سپاهان بهبود پارسا
9 صانع طب
10 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند
11 صفا بهبود مهر آئین
12 عادل نوین سپاهان
13 نگین سلامت سپاهان