ردیف عنوان محصول دسته بندی
1 پارچه های بدون بافت همسان پزشکی
2 منسوج بی بافت پزشکی