اخبار عمومی
1400/06/06

استعلام تولید داخل-دستگاه تولید کیت تشخیص سریع کرونا (شامل دستگاه اتوماتیک اسمبل و پکینگ)بدینوسیله نظر به استعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز ،خواهشمند است در صورتی که "دستگاه تولید کیت تشخیص سریع کرونا (شامل دستگاه اتوماتیک اسمبل و پکینگ)" دارای تولید داخل می باشد و یا امکان تولید آن در فاصله کوتاه مدت وجود دارد، موارد تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ7 شهریور ماه دبیرخانه انجمن اعلام گردد.