اطلاعیه ها
1400/05/12

اطلاعیه شماره 338-روند پیگیری واکسیناسیون پرسنل واحدهای تولیدی
قابل توجه تولیدکنندگان محترم

به اطلاع می رساند پیرو هماهنگی بعمل آمده توسط انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان با اداره كل تجهیزات پزشكی و وزارت بهداشت، در خصوص واكسیناسیون پرسنل شركت های حوزه تولید،لیست ارسالی از طرف انجمن مورد تأیید اداره کل قرار گرفت. به همین منظور روز پنجشنبه این هفته، جلسه ای برای هماهنگی ادامه فرآیند و واکسیناسیون کلیه پرسنل واحدهای تولیدی فیمابین انجمن و اداره کل برگزار خواهد شد.
مقتضی است نظر به تطبیق لیست ارسالی با لیست بیمه شرکت ها به منظور تأیید نهایی، آن دسته از تولیدکنندگان محترمی که تاکنون اقدام به ارسال لیست بیمه (مهر و امضاء شده) و نامه تأیید صحت اطلاعات روی سربرگ شرکت نکرده اند، حداکثر تا پایان وقت اداری روز جاری موارد را به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.