اطلاعیه ها
1400/01/16

اطلاعیه شماره ٣٠٥-استعلام مطالبات معوق از بیمارستان امید
به اطلاع اعضا محترم می رساند با تلاش کارگروه مطالبات انجمن، تولیدكنندگان عضو و غیر عضوی که اطلاعات خود را درباره پرونده بیمارستان امید به پیمانکاری خانم دکتر ربیعی به انجمن ارسال نموده بودند، یا مطالبات خود را تسویه کرده و یا از طریق مراجع قضایی در خصوص نحوه تسویه حساب آنها اقدام شده است.
 لذا مقتضی است تولیدكنندگان محترمی که از  مرکز فوق الذكر  همچنان طلب داشته و تاكنون اقدامی نكرده اند،اطلاعات خود را شامل میزان دقیق مطالبات به تفكیك سال و شماره فاكتور، تا پایان فروردین ماه سال جاری به دبیرخانه انجمن جهت پیگیری كارگروه مطالبات ارسال نمایند.