اطلاعیه ها
1399/12/05

اطلاعیه شماره300- استعلام مشكلات تولیدكنندگان در خصوص ارزآنی و حائز اهمیت

نظر به برگزاری چهل و سومین جلسه هیئت مدیره دوره یازدهم انجمن با موضوع مشكلات ارزی تولیدكنندگان، روز دوشنبه مورخ ٤ اسفند ٩٩، مقتضی است تولیدكنندگان محترم نسبت به ارسال مشكلات خود در این حوزه به دبیرخانه انجمن، با هدف جمع بندی و پیگیری نوارد از مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.