اطلاعیه ها
1399/11/29

اطلاعیه شماره299-شرکت Hirotsu Bio Science تولیدکننده کیت تشخیص سرطانآنی و حائز اهمیت
قابل توجه تولیدکنندگان کیت های تشخیصی
به پیوست نامه مدیر کل محترم همکاری های بین الملل وزارت بهداشت در خصوص اعلام آمادگی شرکت ژاپنی  Hirotsu Bio Science تولیدکننده کیت  تشخیص سرطان با هدف همکاری با شرکت های علاقه مند دانش بنیان جهتبررسی و امکان سنجی ارسال می گردد. مقتضی است نتیجه اقدامات به دبیرخانه این انجمن منعکس گردد.
 

پیوست