اخبار عمومی
1399/11/19

استعلام اقلام تولیدی مشمول قیمت گذاری که فاقد ارزبری دولتی است و یا ارز متعلق به آن از دولتی به نیما تغییر پیدا کرده استپیرو جلسات کمیسون قیمت گذاری اداره کل تجهیزات پزشکی، مقتضی است تولیدکنندگان محترمی که کالای ایشان مشمول قیمت گذاری است، نسبت به ارسال لیستی از اقلام تولیدی که مواد اولیه آن ارزبری دولتی نداشته و یا ارز متعلق به آن از دولتی به نیما تغییر پیدا کرده است، به صورت مکتوب تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20 بهمن به دبیرخانه انجمن اقدام نمایند.
بدیهی است نتایج جلسات آتی کمیسیون قیمت گذاری متعاقباً اعلام خواهد شد.