اطلاعیه ها
1399/10/23

اطلاعیه شماره 289- اجرای طرح مشوق بیمه ای کارفرمایانقابل توجه اعضاء محترم
به پیوست دستورالعمل اجرایی طرح مشوق بیمه کارفرمایی (بنگاه های اقتصادی بخش خصوص و تعاونی) که از تاریخ 99/09/01 با هدف ایجاد تحرک بخشی بیشتر و رونق بازار کار، کاهش اثرات منفی بیماری کرونا بر بنگاه های اقتصادی و در نتیجه ایجاد اشتغال با ترغیب و توشیق کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید، اجرایی شده است جهت آگاهی و بهره برداری حضورتان تقدیم می گردد.

دستورالعمل اجرایی