اطلاعیه ها
1399/10/20

اطلاعیه شماره 288- نحوه بهره مندی بنگاه ها و پروژه ها از ظرفیت های بازار سرمایههمانگونه که مستحضرید بهره مندی بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری از ابزارهای نوین تأمین مالی تحت عنوان "توسعه تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه" به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه های ابلاغی ریاست محترم جمهور در سال 99 بوده است. 
در همین راستا وزارت صمت  از طریق اطلاعیه پیوست، اقدام به آشنایی فعالان و ذینفعان بخش صنعت، معدن و تجارت با ظرفیت های موجود در بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه ها و پروژه ها نموده است. مراتب جهت اطلاع و بهره مندی حضورتان تقدیم می گردد.

اطلاعیه بهره مندی بنگاه های تولیدی از ظرفیت بازار سرمایه