اطلاعیه ها
1399/10/16

اطلاعیه شماره 285-جمع آوری اطلاعات میزان و ارزش تولیدات تجهیزات پزشکیآنی و حائز اهمیت

قابل توجه اعضاء محترم

نظر به استعلام اداره کل تجهیزات پزشکی، مقتضی است کلیه تولیدکنندگان عضو انجمن نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به میزان تولید (تعداد و واحد) و ارزش ریالی محصولات به تفکیک مربوط به سال های 98 و 99 و در قالب جدول اکسل تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 20 دی ماه به دبیرخانه انجمن اقدام نمایند.
نظر به اهمیت جمع آوری این آمار در برنامه ریزی های آتی، مشارکت همگانی اعضاء محترم اکیداً توصیه می گردد.