اخبار انجمن
1399/10/14

استعلام اسامی تولیدکنندگان مواد اولیه تولید محصولات ضدعفونی کنندهنظر به استعلام وزارت صمت پیرو درخواست شرکت پایا دارویه، به پیوست اسامی مواد اولیه درخواستی شرکت مذکور جهت بررسی حضورتان ارسال می گردد.
مقتضی است در صورت تولید هریک از موارد لیست مذکور، مراتب به صورت مکتوب تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 17 دی ماه به دبیرخانه این انجمن به منظور معرفی به شرکت پایا دارویه و ایجاد زمینه همکاری مشترک اعلام گردد.