1399/09/01

اطلاعیه شماره 274- اعلام آمار صادرات شرکت های فعال صادراتی سال 97 لغایت 99احتراماً نظر به استعلام اداره کل تجهیزات پزشکی، مقتضی است صادرکنندگان محترم، نسبت به ارسال اطلاعات و آمارهای صادراتی (مربوط به سال های 97 لغایت 99) مطابق جدول ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 8 آذر به دبیرخانه انجمن اقدام نمایند.