فراخوان
1399/08/27

فراخوان تامین ماسک های پزشکی جهت توزیع در مراکز درمانی، موسسات پزشکی و داروخانه های سراسر کشورمهندس محمد مهدی علاالدین رییس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی طی فراخوانی از کلیه شرکتهای دارای پروانه ساخت و کد IRC معتبر جهت توزیع در مراکز درمانی و موسسات پزشکی و داروخانه های سراسر کشور، دعوت بعمل آورد.

متن فراخوان به شرح ذیل می باشد:

در راستای تامین ماسک سه لایه پزشکی و ماسک N95 مورد نیاز جهت توزیع در مراکز درمانی، موسسات پزشکی و داروخانه های سراسر کشور، بدینوسیله از کلیه شرکتهای دارای پروانه ساخت و کد IRC معتبر دعوت بعمل می آید در صورت تمایل جهت توزیع در مراکز درمانی و موسسات پزشکی و داروخانه های سراسر کشور، نسبت به تکمیل فرم پیوست در قالب فایل Excel (در لوح فشرده CD) و ارائه آن به همراه مدارک درخواست شده ذیل در نسخه کاغذی ممهور به مهر و امضای معتبر شرکت به دبیرخانه حراست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی حداکثر تا پایان وقت اداری دوم آذرماه 1399 اقدام نمایند.

شرایط لازم:
1-داشتن پروانه ساخت ماسک پزشکی و کد IRC معتبر
2-فرم اطلاعات و مشخصات (پیوست1)
3-تعهدنامه محضری( پیوست2) و بارگذاری مستندات مربوطه در سامانه تعهدات

نکات:
1-ماسک سه لایه تولیدی می¬بایست به صورت تمام اتوماتیک و تمام پرس اولتراسوتیک تولید شده باشد. (ماسک¬های دوخته و چسب زده شده برای مصرف در مراکز درمانی مورد نظر نمیباشند.)
2-استاندارد ماسک سه لایه پزشکی مطابق با دستورالعمل¬های اعلامی پیشین از سوی این اداره کل، شامل دولایه اسپان باند با گرماژ 25 و یک لایه ملت بلون با گرماژ حداقل 17 است و تولید ماسک خارج از این استاندارد برای مراکز درمانی و داروخانه ها مورد نظرنمی¬باشد.
3-استاندارد ماسک N95 مطابق با دستورالعملهای اعلامی پیشین از سوی این اداره کل، شامل دولایه اسپان باند با گرماژ 25 تا 30، دو لایه ملت بلون با گرماژ حداقل 17 و یک لایه پارچه SMS با گرماژ 17 که بین دولایه ملت بلون قرار می گیرد می¬باشد و تولید ماسک خارج از این استاندارد برای مراکز درمانی و داروخانه ها مورد نظر نمی باشد.
4-ارائه قیمت پیشنهادی شرکت، پایین تر از قیمت تعیین شده قبلی (10500 ریال، درب کارخانه)، یکی از شاخصهای ارزیابی بوده و شرکتهای با پیشنهاد پایین تر برگزیده خواهند بود.

- دریافت و مشاهده فرم اطلاعات و مشخصات (پیوست1)
- دریافت و مشاهده تعهدنامه محضری( پیوست2)