اطلاعیه ها
1399/07/27

اطلاعیه شماره 271- استعلام خسارات وارده به واحدهای تولیدی در جریان شیوع کروناحسب استعلام اداره کل تجهیزات پزشکی با عنایت به شیوع کرونا در کشور و آسیب کسب و کارها، مقتضی است نسبت به اعلام خسارت های وارده به آن واحد تولیدی و پیامدهای ناشی از آن (اعم از افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها) به صورت مکتوب و همراه مستندات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 29 مهرماه به دبیرخانه انجمن اقدام فرمائید.