اطلاعیه ها
1399/06/15

اطلاعیه شماره 255 -استعلام مشکلات تولیدکنندگان در ارتباط با تبصره 1 بند 1بسته ارزی جدید بانک مرکزی با اعتبار 4 ماهه (از محل صادرات خود)احتراماً نظر به اجرایی شدن تبصره 1 بند 1 بسته ارزی جدید بانک مرکزی، مبنی بر "امکان پذیر نبودن استفاده از محل تأمین ارز، از محل صادرات خود، بیش از 4 ماه"، مقتضی است تولیدکنندگان محترم مشکلات واحد تولیدی خود را در ارتباط با این تبصره به منظور پیگیری انجمن تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 17 شهریور ماه به دبیرخانه ارسال نمایید.