اطلاعیه ها
1398/08/12

اطلاعیه شماره 155-تکمیل اطلاعات مشخصات فنی محصولات در سامانه توانیرانلزوم تکمیل اطلاعات مشخصات فنی محصولات در سامانه توانیران
 به اطلاع اعضاء گرامی می رساند حسب درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای اجرای ماده 4 "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور" و تکمیل اطلاعات در سامانه توانیران، خواهشمند است به منظور حمایت هدفمند از تولید داخل، نسبت به تکمیل جدول ذیل  و ارسال آن به دبیرخانه انجمن تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/08/18 اقدام نمائید.