اطلاعیه ها
1399/04/31

اطلاعیه شماره 248-درخواست خرید قرقیزستاناحتراماً به پیوست تصویر نامه وزارت امور خارجه منضم به درخواست خرید کشور قرقیزستان جهت خرید اقلام پزشکی (لیست پیوست) برای استحضار و بهره برداری حضورتان تقدیم می گردد. خواهشمند است ضمن بررسی لیست، در صورت آمادگی برای تأمین، درخواست مکتوب به همراه لیست قیمت(به زبان انگلیسی) تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 4 مردادماه به دبیرخانه انجمن ارسال گردد.

لیست تجهیزات مورد نیاز قرقیزستان