اخبار عمومی
1399/04/21

تصویب پرداخت بدهی های سنواتی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعیبه گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی در پی برگزاری بیستمین جلسه هیات مدیره در مورخ ۹۹/۰۴/۱۷ در سالن جلسات شرکت و با پیشنهاد مدیرعامل شرکت جناب آقای دکتر جمالی بر اساس خروجی گزارش کمیته متخلفین پروژه های تکلیفی شرکت که طی سلسله جلسات متعدد در جهت بررسی نواقص و شناسایی متخلفین و ارائه طریق برای پرداخت بدهی های معوق شرکت تشکیل گردیده بود، مدیرعامل محترم ضمن بررسی گزارش اعلامی توسط کلیه اعضای کمیته، پیشنهادی برای هیات مدیره تهیه نمود که طی آن پرداخت بدهی های معوق را به صرفه و صلاح شرکت توصیه نمود، و هیات مدیره محترم ضمن بررسی اسناد و گزارش ها پس از بررسی ساعت ها بحث و تبادل نظر موافقت خود را با پرداخت بدهی های سنواتی شرکت اعلام نمودند و پرونده جهت تصویب هیات مدیره محترم سازمان به معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی ارجاع داده شد.