اطلاعیه ها
1399/04/10

اطلاعیه شماره 242 -جمع آوری مجدد میزان مطالبات معوق تولیدکنندگان از شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعیپیرو اطلاعیه شماره 219 و نظر به پیگیری کارگروه مطالبات این انجمن در خصوص معوقات پرداختی شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی به تولیدکنندگان حوزه سلامت، خواهشمند است در صورت مطالبه از شرکت یاد شده، موارد در قالب فایل اکسل و با ذکر مشخصات کامل(سال، مبلغ، شماره فاکتور و ...) تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 11 تیر ماه به دبیرخانه انجمن ارسال گردد.

یادآوری:شرکت هایی که پیش از این اقدام به ارسال اطلاعات به دبیرخانه انجمن نموده اند، نیازی به ارسال مجدد اطلاعات نمی باشد.