اطلاعیه ها
1399/04/04

اطلاعیه شماره 241-برگزاری جلسه فوری تولیدکنندگان ماسک سه لایه در انجمن تولیدکنندگان بدینوسیله پیرو مذاکرات و جلسات متعدد فیما بین انجمن تولیدکنندگان، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، اداره کل تجهیزات پزشکی، و هیأت امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، بدینوسیله از کلیه تولیدکنندگان این حوزه (اعم از عضو و غیر عضو) دعوت می شود، به منظور بحث و گفت و گو  و جمع بندی در خصوص موضوعات ذیل  روز شنبه مورخ 7 تیر ماه رأس ساعت  14 در دبیرخانه انجمن حضور بهم رسانند.

خواهشمند است مراتب حضور تا صبح روز شنبه به دبیرخانه انجمن اعلام گردد.

مستدعی است با توجه به اهمیت موضوعات و لزوم  تصمیم گیری، عالی ترین مقام تصمیم گیرنده و یا نماینده تام الاختیار شخصا در جلسه حضور یابند.

موضوعات:
برنامه ریزی و چگونگی تامین مواد اولیه
موضوع تهیه دپوی استراتژیک
 قیمت ماسک