اخبار عمومی
1399/04/02

فهرست پیشنهادی اولویت های تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه خطوط تولیدفهرست پیشنهادی اولویت های تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه خطوط تولید

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس جمال تولی رییس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: فهرست اولویت های تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین مواد اولیه تولید، با توجه به میزان ارزبری واردات این محصولات در سال های گذشته و میزان تولید، به منظور اطلاع علاقه مندان به فعالیت در این حوزه منتشر میگردد.

لازم به ذکر است این فهرست در حال بازنگری بوده و پس از اعمال تغییرات احتمالی از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.

مشاهده و دریافت فهرست اولویت های تولید مواد اولیه / اجزاء و قطعات تولید ملزومات مصرفی پزشکی
مشاهده و دریافت فهرست اولویت های تولید ملزومات مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی