اطلاعیه ها
1399/03/31

اطلاعیه شماره 238- جمع آوری پیشنهادات منطقی سازی و اصلاح تعرفه ها پیرو جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن با جناب آقای دکتر صادقی نیارکی، معاون محترم امور صنایع وزارت صمت، خواهشمند است به منظور ارائه پیشنهادات اصلاحی تعرفه ها  از سوی انجمن برای اعمال در کتاب مقررات صادرات و واردات،  با در نظر گرفتن معیارهایی مانند: تعداد تولیدکنندگان کالا، ظرفیت تولید، کیفیت تولید، نیاز کشور و ... نسبت به ارسال پیشنهادات خود (اعم از افزایش یا کاهش سود بازرگانی، ایجاد ردیف تعرفه جدید، اصلاح عنوان کالا و ...) در قالب تکمیل فرم پیوست(فرم کمیسیون ماده یک) به صورت تایپ شده و خوانا و ارسال آن تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 7 تیرماه به دبیرخانه انجمن اقدام نمائید.
همچنین خواهشمند است  رؤسا و دبیران محترم کارگروه ها، تا حد امکان پیشنهادات را به صورت کارگروهی جمع آوری و ارائه نمایند.
موارد پس از بازنگری و جمع بندی در دبیرخانه، به وزارت صنعت ارائه خواهد شد.

فرم کمیسیون ماده یک