اطلاعیه ها
1399/03/26

اطلاعیه شماره 237- اعلام نیاز محصولات محافظتی واحدهای تولیدی برای پرسنل فعال در این واحد ها 

با توجه به تأمین نیاز واحدهای تولیدی به اقلام محافظتی ماسک و دستکش برای پرسنل فعال در این شرکت ها و کارخانه ها و درخواست مجدد تولیدکنندگان، خواهشمند است میزان نیاز به هریک از اقلام فوق الذکر در قالب جدول پیوست، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 2 تیر ماه به دبیرخانه انجمن ارسال نمائید.