اطلاعیه ها
1399/03/26

اطلاعیه شماره 236 -استعلام میزان نیاز ماهانه ملت بلون واحدهای تولیدیآنی و حائز اهمیت

 قابل توجه تولیدکنندگان محترم  انواع ماسک

 پیرو مشکلات مطرح شده توسط تولیدکنندگان در خصوص تأمین نیاز ملت بلون و نیز برگزاری جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن با جناب آقای دکتر صادقی نیارکی، معاون محترم امور صنایع وزارت صمت، مستدعی است کلیه تولیدکنندگان ماسک، اعم از عضو و غیر عضو، میزان نیاز ماهانه ملت بلون واحدهای تولیدی را به صورت مکتوب تا پایان وقت اداری روز جاری به دبیرخانه انجمن اعلام نمایند.
بدیهی است رفع مشکل تأمین ملت بلون، نیازمند همکاری واحدهای تولیدی و ارائه اطلاعات درخواستی به دبیرخانه انجمن است.